Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


educacion_en_espana

Educación en España


Primeira lei educativa integral e racional en España

A primeira lei educativa integral e racional en España foi a Lei de Instrución Pública de 1857, coñecida como Lei Moyano. Promulgada durante o reinado de Isabel II, tentou solucionar o grave problema de analfabetismo que sufría o país.

Aínda que o sistema educativo recollerá variacións nas alternancias de gobernos conservadores e liberais, coa Lei Moyano #implantar definitivamente os grandes principios do moderantismo histórico:

 • gratuidade relativa para ensino primario
 • centralización
 • uniformidade
 • secularización e
 • liberdade de ensino limitado

A lei regula tamén os requisitos para obter autorización dos centros privados, a formación e titulación esixida para impartir formación e o rumbo de xénero en todo o sistema formativo.

A estrutura do sistema educativo era basicamente a seguinte:

 • Primeiro Ensino impartido nas escolas e de carácter gratuíto.
 • Segundo Ensino, impartida en institutos, outorgaban o dereito para examinarse para obter o grao de Bacharel en Artes (imprescindible para principiar os ensinos facultativos e recomendable para optar aos ensinos superiores).
 • Ensinos facultativos (inicialmente Filosofía, Dereito, Ciencias, Medicina, Farmacia e Teoloxía), que se impartían nas Universidades, daban acceso ao título de Bacharel, Licenciado e de continuarse, ao título de doutor;
 • Ensinos Superiores, impartidas nas Escolas Superiores para títulos de Enxeñería, Belas Artes (Arquitectura, Pintura e escultura, Música…), Diplomática e Notariado;
 • Ensinos Profesionais que se impartían en centros específicos para títulos de Mestre de primeiro ensino, Veterinario, Profesores mercantís, Náutica, e de Mestres de Obras/Aparelladores/ Agrimensores.

A Lei Moyano manterase en vigor máis dun século.


Franquismo

Lei sobre Educación Primaria de 1945. Promulgada na posguerra española, esta lei só afectou ao ensino primario e foi complementada, tardíamente, por un Decreto de 1967. Recollía a ideoloxía do réxime de Franco considerando á educación como un dereito da familia, a Igrexa e o Estado:

 • Carácter confesional, patriótico, social, intelectual, físico e profesional.
 • Obrigatoriedade e gratuidade
 • Separación de sexos
 • Uso preceptivo da lingua española en todo o territorio nacional

O ensino primario comprendía desde os seis aos doce anos e impartíase en diversos tipos de escolas: nacionais, da Igrexa, de padroado e privadas. O currículo estaba centralizado e organizado de forma cíclica, agrupando os coñecementos en tres tipos: instrumentais, formativos e complementarios.

Esta lei establecía os dereitos e deberes dos mestres e determina a súa formación e o sistema de ingreso mediante oposición no Corpo do Maxisterio Nacional Primario.

Lei de Ordenación do Ensino Medio de 1953

Esta lei, homóloga á anterior, regulaba o ensino secundario ou medio e tamén foi reformada en 1967. Era unha lei confesional e ideolóxica. Aos ensinos medios accedíase mediante unha proba de ingreso. A ordenación establecía bacharelatos de plan xeral e de plan especial. O bacharelato de plan xeral constaba dun bacharelato elemental de catro anos de duración, unha reválida para acceder ao bacharelato superior de dous cursos máis e outra reválida. O bacharelato de plan especial, laboral, constaba de cinco cursos e outras dúas reválidas. Ademais, existía un curso de preparación para a Universidade.

Lei Xeral de Educación de 1970

A necesidade de cambio nos anos 70 era patente en España no nivel social, no político e no educativo. Era necesaria unha lei que abarcase a totalidade do sistema educativo nacional. Pretendíase dotar ao país dun sistema educativo máis xusto, máis eficaz e máis en consonancia coas necesidades dos españois. Os criterios básicos para esta lei foron a unidade, abarcando os distintos niveis educativos, a interrelación entre eles, e a flexibilidade. A promulgación desta transcendental lei educativa tivo lugar sendo ministro de Educación o Sr. J. L. Villar Palasí e estableceu a estrutura do sistema educativo:

✔ Educación Maternal, de dúas a catro anos. Era voluntaria e impartíase fundamentalmente en centros privados e garderías.

✔ Educación Preescolar, de catro a seis anos. Era voluntaria e impartíase en centros públicos e privados por profesores especialistas en Preescolar. O currículo limitábase aos aspectos madurativos e á preparación para as materias instrumentais: prelectura, preescritura e precálculo.

✔ Educación Xeral Básica ( EGB), de seis a catorce anos. Era obrigatoria e gratuíta. Os oito cursos estaban divididos en dúas etapas (Primeira Etapa os cinco primeiros cursos e Segunda Etapa, os tres restantes) e tres ciclos:

 • O Ciclo Inicial, de seis a oito anos de idade, comprendía os dous primeiros cursos.
 • O Ciclo Medio, de oito a once anos, abarcaba os cursos terceiro, cuarto e quinto.
 • O Ciclo Superior, de doce a catorce anos, comprendía os tres últimos cursos.

O alumnado podía obter un destes dous títulos:

 • Graduado Escolar, cando se superaban con éxito os obxectivos dos oito cursos de EGB. Permitía ao alumnado continuar estudos de Bacharelato ou de Formación Profesional.
 • Certificado de Escolaridad, que acreditaba cursar os oito anos de escolaridad pero non informaba do seu aproveitamento. Só daba acceso á Formación Profesional ou ao abandono do sistema educativo.

A estrutura interna das materias estableceuse nas Novas Orientacións Pedagóxicas (1970). O profesorado nesta Lei abarcou aos antigos Mestres de Primaria homologados cos procedentes da Reforma que por primeira vez incluíaos na Universidade con rango de Diplomados Universitarios e títulos de profesores de Educación Xeral Básica.

✔ Bacharelato Unificado Polivalente ( BUP). Constaba de tres cursos, dos quince aos dezaoito anos. Había materias comúns no primeiro curso e unha moderada diversificación despois en función da especialidade (letras, ciencias, e mixtos de ambos os). Ao seu termo, se se superaban con éxito os ensinos, obtíñase o título de Bacharel. Para acceder á Universidade era preciso facer o Curso de Orientación Universitaria ( COU), que naceu coa pretensión de orientar ao alumno na elección de carreira e terminou sendo un cuarto curso de Bacharelato, destinado, se seica, a superar a proba de Selectividade.

✔ Formación Profesional, destinada aos alumnos que non obtivesen do Graduado Escolar ou ben aos que lles interesase unha cualificación profesional para o mundo do traballo. Tiña dous niveis: Formación Profesional de Primeiro Grao, de dous anos de duración, e a cuxo termo se obtiña o título de Técnico Auxiliar se se superan os estudos (ou o Certificado de Escolaridad se non se superan); e Formación Profesional de Segundo Grao, de tres curso de duración, que permitía obter o título de Técnico Especialista. A Formación Profesional cursábase en Institutos de Formación profesional.

✔ A Educación Especial viuse fortemente potenciada con esta lei, do mesmo xeito que a Educación de Adultos e a Educación a Distancia, coa creación do CENEBAD (Centro Nacional de Educación Básica a Distancia), o INBAD (Instituto Nacional de Bacharelato a Distancia) e a UNED (Universidade Nacional de Educación a Distancia).

✔ A Educación Superior impartíase nas Universidades, ás que se accedía despois de cursar o COU ou a FP2. Tiña tres niveles:

 • Diplomatura ou primeiro ciclo, de tres anos de duración. Cursábase nas Escolas Universitarias e non era preciso superar a Selectividade. Ao seu termo se obteníua o Título de Diplomado.
 • Licenciatura, Enxeñería ou Arquitectura, de cinco anos de duración. Cursábase nas Facultades Universitarias despois de superar a Selectividade.
 • Doutoramento, máximo título universitario. Esixía cursar determinados créditos repartidos en dous anos e terminaba coa presentación da tese doutoral.

O modelo de ensino seguido nesta Lei foi tecnocrático, de liña conductista. Seguía en termos xerais unha idea da aprendizaxe de tipo proceso-produto. O modelo de profesor foi consecuentemente técnico e competente que deseñe bos programas con obxectivos claros e medibles.

A Lei Xeral de Educación supuxo un forte impulso á educación española ao reforzar e unificar o sistema educativo, e introducir innovacións curriculares, organizativas e tecnolóxicas. Entre as medidas máis progresistas e avanzadas da LGE destacan:

 • É a primeira vez que en España, despois da Lei de Moyano, promúlgase unha Lei que regula todo o sistema educativo, desde a educación preescolar ata a universitaria.
 • Creación dun tronco común, a Educación Xeral Básica, de oito anos de duración.
 • Introdución da Formación Profesional no sistema educativo ordinario e a súa conexión coa Universidade.
 • Dignificación e elevación da carreira de Maxisterio ao rango universitario.
 • Establecemento dun sistema de bolsas para lograr a igualdade de oportunidades entre os estudantes.
 • Institucionalización da orientación escolar, persoal e profesional.
 • Conseguiu, por primeira vez, a plena escolarización dos españois nos niveis obrigatorios, evitando a prematura selección.
 • Recomendación de métodos activos, individuais, orixinais e creativos.
 • Introdución do concepto de avaliación continua.


Restauración democrática

Caos político e lexislativo

 • Lei Orgánica reguladora do Dereito á Educación (LODE) de 3 de xullo de 1985

Coñecida polas súas siglas LODE, non é unha lei que afecta á estrutura do sistema educativo, senón que regula a dualidade de centros docentes, a participación no ensino da comunidade educativa, o dereito á educación e determina a dirección democrática, fronte á tecnocrática anterior. O seu desenvolvemento máis concreto nos temas citados consta no RD 2376/1985. Este Decreto foi modificado parcialmente polos Regulamentos Orgánicos de Escolas de Educación Infantil e de Colexios de Educación Primaria e de Institutos de Secundaria e pola Orde do 29 de xuño de 1994 pola que se aproban as instrucións que regula a organización e funcionamento das Escolas de Educación Infantil e dos Colexios de Educación Primaria. Foi reformada en case a súa totalidade pola LOPEG (Lei Orgánica de 9/1995 do 20 de novembro) da avaliación, a participación e o goberno de centros docentes.


A Universidade Popular

**Contribucións a unha historia da Universidad Popular da Coruña** - Antón Capelán Rey

RESUMO: Unha aproximación histórica á Universidad Popular da Coruña (1906-1916,1927-1930), creada por membros cualificados da nova xeneración de intelectuais, profesionais e políticos. Procuramos describir tanto o contexto político republicano en que xorde esta institución de educación postescolar, como as súas actividades: cursos, conferencias, visitas, excursións e publicacións.

Durante os cursos 1906 e 1907, Pardo Bazán ocupou a presidencia da sección de Literatura do Ateneo de Madrid, acompadada sucesivamente dos escritores Ramón Pérez de Ayala e Gregario Martínez Sierra como vicepresidentes“. Aproveitando o seu período de vacacións estivais na Coruña, o 26 de xuño de 1906 reuniu no seu domicilio da rúa Tabernas os presidentes das sociedades culturais e recreativas e mais os directores dos xornais da cidade a fin de organizar na capital herculina unha sesión solemne do Ateneo de Madrid durante as fe stas de agosto. A autora de La Tribuna pretendía achegar ás diferentes cidades españolas a acción ateneísta de extensión cultural, pero a mediados de mes acabaría recoñecendo noutra xuntanza a súa incapacidad e para que acudiran á Coruña figuras da talla de Joaquín Costa, Ramón y Cajal e José Canalejas.

Case simultaneamente a estes proxectos malogrados da Pardo Bazán, o director de La Voz de Galicia Rafael Roda Jiménez (1873-1959) inaugura a columna “Por la cultura”, que vai asinar ca seudónimo de “Prodemo” e constitúe amáis intelixente campaña de educación popular defendida a principios de século polo xornal de Fernández Latorre. A simple relación de títulos que publica na segunda metade de 1906, aban da para apreciarmos a orixinalidade que supuña en Galicia unha defensa tan sistemática da educación popular ante a deserción dos profesores da Universidade de Santiago de Compostela: “La extensión del Ateneo” (28-VI), “La Universidad popular” (8-VIII), “Por la cultura” (23-VIII), “Las misiones pedagógicas. Algo más practico” (II-IX), “Los museos pedagógicos” (15-IX), “Bibliotecas en los pueblos” (25IX), “La acción necesaria” (23-X), “Escuelas nocturnas” (21-XII) e “Las conferencias populares” (27-XII).

Pouco antes de abandonar La Voz de Galicia, Rafael Roda pronunciou no salón do Circo de Artesanos a conferencia “Influencia de la cultura en el progreso de los pueblos, bajo el punto de vista pedagógico”, nun ciclo organizado pala Academia de Bellas Artes:“Sostuvo, demostrándolo con ejemplos brillantes e irrefutables, que la regeneración de España está principalmente en la educación del pueblo””. Este xornalista granadino, que participo u con María Barbeito na fundación da institución benéfica “El Niño Descalzo”, apoiou a creación da Universidad Popular “por un núcleo de jóvenes entusiastas y anhelosos del progreso de nuestro pueblo”, e demostrou un bo coñecemento dos precedentes europeos á hora de definir a natureza e os obxectivos desta institución:

“Gyeissi la define diciendo que es una asociación que se propone desenvolver la enseñanza popular superior, que persigue la educación mutua de los ciudadanos de todas las condiciones, que organiza reuniones a donde el trabajador puede asistir, terminada su tarea, descansar, instruirse y distraerse. Las Universidades populares son a un tiempo mismo centros de cultura y de acción social, que han nacido como resultado de los dos grandes movimientos de la vida moderna: el movimiento escolar y el movimiento obrero; y están llamados a desempeñar un papel importantísimo como órganos de impulsión y como campo de experimentación y ensayo de instituciones sociales que permitan buscar soluciones pacíficas a los problemas que con más apremio solicitan atención de los pueblos en el actual periodo de organización y constitución de democracias cultas. Son instituciones, en suma, que tienden a dar a las clases populares ilustración, moralidad, conciencia de sus deberes. modales cultos, nobleza en los actos y en las palabras, el sentido total de la vida, que distingue al mundo civilizado del que yace sumido en la barbarie”.




educacion_en_espana.txt · Última modificación: 2019/03/10 19:35 por isabel